DCSIMG
 
כ''ח תשרי  |  18 אוקטובר 2017   
Go To Israel Ministry of Defense Home Page
Export Control Logo
 
   
 
  עמוד הבית >> עדכונים
 
 
החמרת מדיניות האכיפה מצד אפ"י Print this Page
13/11/2013
 

י' בכסלו תשע"ד

יצואנים נכבדים,

לאחרונה אנו עדים לרצף אירועים בהם התבצעו הפרות, על ידי התעשיות הביטחוניות, של חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני. זאת במהלך פעולות שיווק ביטחוני שהתבצעו ללא רישיונות שיווק מתאימים או שלא בהתאם לתנאים שהוגדרו בתנאי הרישיון.

רצף אירועים זה מסתמן כמגמה שאנו, כרשות מוסמכת ע"פ חוק הפיקוח, איננו יכולים להשלים עימה.

חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני קובע כי ביצוע פעולת שיווק ביטחוני או יצוא ביטחוני ללא רישיון מתאים, או שלא בהתאם לתנאי הרישיון, הינו עבירה פלילית, שבדינה קבועה ענישה של שלוש שנות מאסר או קנס בגובה של 6.5 מיליון ש"ח.

בנוסף קובע החוק, כי חלף ענישה פלילית, רשאית הרשות המוסמכת, להטיל קנס אזרחי בשיעור של 1.017.000 ש"ח.

עוד קובע החוק, כי הרשות המוסמכת רשאית לסרב להעניק רישיון, לבטלו או להתלותו בהתחשב, בין השאר, בעובדת הפרת הוראה מהוראות החוק או מתנאי הרישיון.

הנני להודיעכם, כי לנוכח המגמה המזוהה ובהתאם להנחיית מנכ"ל המשרד, בכוונתי להפעיל את מלוא מרחב הענישה שניתנה לי, תוך מיצוי מידת הדין עם התעשיות המפרות את החוק. פעילות זו שלי תכלול אף נקיטת פעולה אישית, כנגד בעלי תפקידים הנושאים באחריות להפרות.

מנכ"ל משרד הביטחון, אנשי אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני ואני עצמי נמשיך להיות, כבעבר, קשובים לצרכי התעשיות הביטחוניות. הצלחתם של מאמצי השיווק ושגשוג היצוא הביטחוני חשובים לכולנו ויש להמשיך בהם במסגרת החוק.

בברכה,

               מאיר שליט
ר' אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני

 

 
 
 
www.ExportCtrl.mod.gov.il  
  כל הזכויות שמורות למדינת ישראל, משרד הביטחון   תנאי שימוש   צור קשר