DCSIMG
 
כ''ח תשרי  |  18 אוקטובר 2017   
Go To Israel Ministry of Defense Home Page
Export Control Logo
 
   
 
  עמוד הבית >> אכיפה >> ארועי אכיפה
 

אירועי אכיפה

Print this Page


תוכן עניינים
> פרסומים אחרונים
> טבלה מרכזת של מקרי אכיפה נוספים


פרסומים אחרונים

להלן מבחר אירועים שטופלו בתחום האכיפה המובאים לידיעתכםשיווק מכשירי קשר למדינה באסיה (אפריל 2015)

תיאור המקרה:

יצואן עצמאי היה רשום במרשם היצוא הביטחוני והחזיק ברישיונות שיווק ביטחוניים עבור מכשירי קשר למדינה באסיה, על-בסיס אישור יצרן שקיבל מהחברה היצרנית.

בסוף שנת 2013 פג תוקף רישיונות השיווק שלו, והוא לא ביקש לחדשם.

בתחילת שנת 2015 פנה היצואן בבקשה להארכת תוקף רישיונות השיווק שלו, והצהיר כי בשנת 2014, קרי, בתקופה בה לא היו בידו רישיונות שיווק בתוקף, פעל כמתווך בין החברה היצרנית ללקוח בעניין מכשירי הקשר.

בירור המקרה:

היצואן זומן לשימוע לפני הטלת קנס אזרחי באפ"י.

בשימוע טען היצואן כי מאחר והיו בידו רישיונות שיווק כמייצג בלבד, הוא קיבל מעת לעת עדכונים לרישיונות השיווק של החברה היצרנית, ולא חידש את רישיונות השיווק שלו באפ"י משום שסבר שהחברה היצרנית תעשה זאת עבורו.

זאת ועוד, היצואן אף שכר עו"ד לטיפול בחידוש רישומו במרשם היצוא הביטחוני, והדגיש בפני עורך-דינו שהוא אינו זקוק לטיפול גם בנושא חידוש הרישיונות משום שסבר שהדבר מטופל על-ידי החברה היצרנית.

ההחלטה בשימוע:

נמצא כי בוצעה במקרה זה הפרה של חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, בכך שהיצואן ביצע פעולות שיווק ללא רישיון, אולם הוחלט כי בשל תום הלב של היצואן לא יוטל עליו קנס אזרחי.

יחד עם זאת הוחלט כי אם היצואן יפר בעתיד את אותה הוראה בחוק, הוא לא יהיה זכאי להפחתת הקנס הקבועה בחוק בגין ביצוע הפרה ראשונה.

דגשים לאור המקרה

· היצואן המחזיק ברישיון שיווק או ברישיון יצוא הוא הגורם האחראי לעקוב אחר סטאטוס הרישיון ולפעול לחידושו.שיווק ויצוא אפודי-מגן למדינה באסיה (יולי 2015)

תיאור המקרה:

חברה ביצעה יצוא של אפודי-מגן לחברה פרטית במדינה באסיה, בעוד רישיון השיווק הביטחוני ורישיון היצוא הביטחוני שהיו בידה התירו פעילות מול גורמי ממשל בלבד באותה מדינה.

בירור המקרה:

החברה זומנה לשימוע לפני הטלת קנס אזרחי באפ"י.

בשימוע טענה החברה כי נציג המשטרה במדינת היעד הוא זה שמגיע לנמל ומקבל את הסחורה לידיו, כך שחברת הביניים שאליה נשלחו האפודים היא משתמש ביניים מסחרי בלבד.

חברת הביניים אמנם נכחה במקום בעת שחרור הציוד ממחסני המכס, אך לא לקחה אותו לידיה. לראיה, הציגה החברה מסמך ממשטרת מדינת היעד המאשר זאת.

ההחלטה בשימוע:

נמצא כי בוצעה במקרה זה הפרה של חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, בכך שהחברה ביצעה שיווק ביטחוני בהיעדר רישיון שיווק ביטחוני מתאים ויצוא ביטחוני בהיעדר רישיון יצוא ביטחוני מתאים, אולם הוחלט שלא להטיל עליה קנס אזרחי מאחר וההפרות נעשו מתוך חוסר הבנה בנוגע למעמדו של גורם ביניים בעסקת יצוא ביטחוני ובתום לב.

יחד עם זאת הוחלט כי אם החברה תפר בעתיד את אותה הוראה בחוק, היא לא תהיה זכאית להפחתת הקנס הקבועה בחוק בגין ביצוע הפרה ראשונה. כמו כן, החברה חויבה להגיש לאפ"י נוהל בנושא פיקוח על היצוא הביטחוני ולהשתתף ביום העיון הבסיסי הנערך באפ"י.שיווק כלי-טיס למדינה בדרום אמריקה (ינואר 2016)

תיאור המקרה:

חברה ביצעה פעולות שיווק ביטחוני של כלי טיס מול גורמי ממשל במדינה בדרום אמריקה, לרבות חתימה על מכתב הסכמות מול הלקוח, שיכול היה להוביל לחתימת חוזה, מבלי שהיה בידה רישיון שיווק ביטחוני מתאים. בידי החברה היה רישיון שיווק לכלי טיס בעל מאפיינים שונים מזה שלגביו היא ביצעה את פעולות השיווק.

בירור המקרה:

החברה זומנה לשימוע לפני הטלת קנס אזרחי באפ"י.

בשימוע החברה לא הכחישה שבמועד ביצוע פעולות השיווק לא היה בידה רישיון השיווק המתאים לאותו כלי-טיס, אולם טענה כי מדובר בטעות בתום לב אשר נבעה מכך שהחברה הסתמכה

על רישיון שיווק שהיה קיים, לכאורה, בידי חברה אחרת, שהיא פעלה בהסכמתה, וממידע שקיבלה מגורם באפ"י.

ההחלטה בשימוע:

נמצא כי בוצעה במקרה זה הפרה של חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, בכך שהחברה ביצעה פעולות שיווק ללא רישיון, אולם נראה שההפרה בוצעה בתום לב ולפיכך הוחלט כי בנסיבות העניין לא יוטל על החברה קנס אזרחי. יחד עם זאת הוחלט כי אם החברה תפר בעתיד את אותה הוראה בחוק, היא לא תהיה זכאית להפחתת הקנס הקבועה בחוק בגין ביצוע הפרה ראשונה. כמו כן, החברה חויבה להשתתף ביום העיון הבסיסי הנערך באפ"י.שיווק ויצוא רכיבים אלקטרוניים למדינה באסיה (ינואר 2016)

תיאור המקרה:

חברה שיווקה וייצאה רכיבים אלקטרוניים מתוצרת מדינה זרה, לחברה במדינה באסיה, מבלי שהייתה רשומה במרשם היצוא הביטחוני ומבלי שהיו בידה רישיון שיווק ביטחוני ורישיון יצוא ביטחוני מתאימים.

בירור המקרה:

החברה זומנה לשימוע לפני הטלת קנס אזרחי באפ"י.

בשימוע טענה החברה כי כחברת סחר, הרוכשת עשרות אלפי סוגים שונים של רכיבים אלקטרוניים לשלל שימושים, שרובם המוחלט אזרחיים, היא לא הייתה מודעת לקיומו של חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני ולא העלתה על דעתה כי פעילותה מפוקחת. מרגע שנודעה לה תקלתה, היא מיהרה להירשם במרשם היצוא הביטחוני ולפעול בהתאם לחוק.

ההחלטה בשימוע:

נמצא כי בוצעה במקרה זה הפרה של חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, בכך שהחברה ביצעה פעולות שיווק ללא רישיון, אולם נראה שההפרה בוצעה בתום לב ולפיכך הוחלט כי בנסיבות העניין לא יוטל על החברה קנס אזרחי. יחד עם זאת הוחלט כי אם החברה תפר בעתיד את אותה הוראה בחוק, היא לא תהיה זכאית להפחתת הקנס הקבועה בחוק בגין ביצוע הפרה ראשונה. כמו כן, החברה חויבה להשתתף ביום העיון הבסיסי הנערך באפ"י.


שיווק קורס מודיעין לדרום אמריקה
(נובמבר 2014)

תיאור המקרה:

חברה הציעה קורס בנושאי מודיעין לגורמי ממשל במדינה בדרום אמריקה, מבלי שהיה ברשותה רישיון שיווק ביטחוני כנדרש.

בירור ותוצאה:

החברה זומנה לשימוע בפני ועדת האכיפה באפ"י.

לאחר בחינת נסיבות המקרה מצאה הוועדה כי בוצעה במקרה הנדון הפרה של חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני – שיווק ללא רישיון שיווק ביטחוני כנדרש.

על החברה הוטל קנס אזרחי בגובה 355,950 ₪.

דגשים נוספים:

על החברה הוטל קנס מופחת מהסכום המקסימלי הקבוע בחוק, מאחר שהייתה זו לה עבירה ראשונה וכן מאחר שהוכיחה כי ביצעה פעולות למניעת הישנות ההפרה.

שיווק מוצר ביטחוני לאסיה (אפריל 2015)

תיאור המקרה:

רישיון שיווק ביטחוני שניתן לחברה, לשיווק מוצר מסוים למדינה באסיה, הושהה מטעמי מדיניות. על אף השהיית רישיון השיווק, המשיכה החברה במגעי שיווק מול הלקוח.

בירור ותוצאה:

החברה זומנה לשימוע בפני ועדת האכיפה באפ"י.

החברה טענה כי בתקופה שבה לא היה בידה רישיון שיווק תקף לגבי אותו מוצר, מגעי השיווק עסקו רק בתנאים הכלליים של העסקה ולא באופן ספציפי במוצר שהרישיון לגביו הושהה.

לאחר בחינת נסיבות המקרה מצאה הוועדה כי בוצעה במקרה הנדון הפרה של חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני – שיווק ללא רישיון שיווק ביטחוני כנדרש.

על החברה הוטל קנס אזרחי בגובה 864,450 ₪.

דגשים נוספים:

על החברה הוטל קנס מופחת מהסכום המכסימלי הקבוע בחוק, לאחר שהוכיחה כי ביצעה פעולות למניעת הישנות ההפרה.

מתן שירות ביטחוני בדרום אמריקה (אפריל 2015)

תיאור המקרה:

חברה ביצעה פרויקטים של התקנות כקבלנית משנה של חברה ישראלית במדינה בדרום אמריקה.

החברה לא הייתה רשומה במרשם היצוא הביטחוני ולא היה בידה רישיון יצוא ביטחוני לביצוע שירות ביטחוני כאמור.

בירור ותוצאה:

החברה זומנה לשימוע בפני ועדת האכיפה באפ"י.

החברה טענה כי לא הייתה מודעת לכך שנדרש רישיון יצוא ביטחוני עבור ביצוע התקנות, בשירות חברה ישראלית אחרת שהיא בעלת הרישיון לייצוא המוצר.

לאחר בחינת נסיבות המקרה מצאה הוועדה כי בוצעה במקרה הנדון הפרה של חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני – יצוא של שירות ביטחוני ללא רישיון שיווק ורישיון יצוא כנדרש, אולם הוחלט שלא להטיל על החברה קנס.

החברה נדרשה להירשם במרשם הייצוא הביטחוני, להשתתף בימי העיון באפ"י ולכתוב נוהל עבודה פנימי בנושא הפיקוח על היצוא הביטחוני.

דגשים נוספים:

· גם חברה שהיא קבלן משנה, הפועלת בשירות חברה שמחזיקה ברישיון יצוא, נדרשת להצטייד ברישיון נפרד בטרם ביצוע פעולה הנדרשת ברישיון לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני (במקרה שבנדון – מתן שירות ביטחוני לגורם זר).

· בשל נסיבות המקרה החברה לא נענשה, אולם נקבע כי במידה שהחברה תפר בעתיד שוב הוראה מהוראות חוק הפיקוח, היא לא תזכה להפחתת קנס מחמת ביצוע הפרה ראשונה.

· בעקבות אירועים חוזרים של מתן שירות ביטחוני לגורם זר ללא רישיונות כנדרש, הועלתה לאתר אפ"י הבהרה בנושא.

שיווק ייעוץ ביטחוני באפריקה (אפריל 2015)

תיאור המקרה:

לחברה היה ביתן בתערוכה בנושא HLS שהתקיימה בישראל. גורם ממשל ממדינה באפריקה ביקש לקבוע פגישת עבודה מחוץ למסגרת הכנס.

נציגי החברה נפגשו עם גורם הממשל הזר בבית מלון, מבלי שהיה ברשותם רישיון שיווק ביטחוני מתאים עבור אותו גורם.

בירור ותוצאה:

החברה זומנה לשימוע בפני ועדת האכיפה באפ"י.

החברה טענה כי מדובר היה בפגישה קצרה מאוד, בה הציג גורם הממשל מאפריקה את צרכיו.

לאחר בחינת נסיבות המקרה מצאה הוועדה כי בוצעה במקרה הנדון הפרה של חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני – שיווק של ידע ביטחוני ללא רישיון שיווק כנדרש, אולם הוחלט שלא להטיל על החברה קנס.

דגשים נוספים:

· פגישה בבית מלון, בהמשך להצגה בתערוכה, מחויבת ברישיון שיווק ביטחוני מתאים.

· בשל נסיבות המקרה החברה לא נענשה, אולם נקבע כי במידה שהחברה תפר בעתיד שוב הוראה מהוראות חוק הפיקוח, היא לא תזכה להפחתת קנס מחמת ביצוע הפרה ראשונה

מתן שירות ביטחוני באסיה ובדרום אמריקה (אפריל 2015)

תיאור המקרה:

חברה ביצעה פרויקטים כקבלנית משנה של חברות ישראליות במדינות בדרום אמריקה ובאסיה.

לחברה לא היו רישיונות יצוא ביטחוני מתאימים לביצוע שירות ביטחוני כאמור.

בירור ותוצאה:

החברה זומנה לשימוע בפני ועדת האכיפה באפ"י.

החברה טענה כי לתקלה אחראית הנהלתה הקודמת של החברה, אשר כנראה לא היתה מודעת לכך שנדרש רישיון יצוא ביטחוני עבור הפעולות שביצעה החברה בשירות חברות ישראליות אחרות שהחזיקו ברישיונות יצוא.

לאחר בחינת נסיבות המקרה מצאה הוועדה כי בוצעה במקרה הנדון הפרה של חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני – יצוא של שירות ביטחוני ללא רישיון שיווק ורישיון יצוא כנדרש, אולם הוחלט שלא להטיל על החברה קנס.

הנהלת החברה נדרשה להשתתף בימי העיון באפ"י ולכתוב נוהל עבודה פנימי בנושא הפיקוח על היצוא הביטחוני.

דגשים נוספים:

· גם חברה שהיא קבלן משנה, הפועלת בשירות חברה שמחזיקה ברישיון יצוא, נדרשת להצטייד ברישיון נפרד בטרם ביצוע פעולה הנדרשת ברישיון לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני (במקרה שבנדון – מתן שירות ביטחוני לגורם זר).

· בשל נסיבות המקרה החברה לא נענשה, אולם נקבע כי במידה שהחברה תפר בעתיד שוב הוראה מהוראות חוק הפיקוח, היא לא תזכה להפחתת קנס מחמת ביצוע הפרה ראשונה.

· בעקבות אירועים חוזרים של מתן שירות ביטחוני לגורם זר ללא רישיונות כנדרש, הועלתה לאתר אפ"י הבהרה בנושא.

שיווק אביזרים לנק"ל לדרום אמריקה (אפריל 2014)

תיאור המקרה
חברה שיווקה אביזרים לנשק קל ללקוח בדרום אמריקה, מבלי שהיה ברשותה רישיון שיווק ביטחוני מתאים.

בירור ותוצאה אכיפתית
החברה, אשר זו לא הייתה העבירה הראשונה שלה, זומנה לשימוע בועדת האכיפה באפ"י.
הועדה החליטה כי בוצעה עבירה על חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני וקנסה את החברה בקנס אזרחי מקסימלי בגובה של 1,017,000 ש"ח.

דגשים נוספים
מאחר והחברה הפרה כבר הוראה זו של החוק, לא היה ניתן לשקול הפחתה בגובה הקנס שיכולה להגיע עד ל-50% מערך הקנס המקסימלי.ניסיון יצוא רכב מעקב למרכז אמריקה (מאי 2014)

תיאור המקרה
חברה א' הגיעה אל המכס במטרה לייצא רכב מעקב ללקוח במרכז אמריקה.
החברה הצהירה כי מדובר בציוד אזרחי, שאינו מצריך רישיון יצוא ביטחוני.
המכס עיכב את המשלוח והעביר את הנושא לבדיקת אפ"י, שגילה כי מדובר ברכב מפוקח ע"פ חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני.

בירור ותוצאה אכיפתית
החברה זומנה לשימוע בועדת האכיפה באפ"י, בו היא טענה כי חתמה על הסכם עם חברה ישראלית אחרת (חברה ב'). לטענתה, במסגרת ההסכם היא (חברה א') התחייבה לדאוג לאחסון הרכב ולהכנת המסמכים עבור המכס, אולם, העסקה עצמה שייכת לחברה ב' והיא זו שעמדה בקשר עם הלקוח.
מעיון בהסכם התברר כי לא מצוין בו איזו מן החברות תדאג להצטייד ברישיון יצוא ביטחוני.
ועדת האכיפה קבעה כי החברה שהגיעה אל המכס ביצעה עבירה על החוק, בכך שביצעה פעולות יצוא של ציוד מפוקח בהיעדר רישיון יצוא ביטחוני מתאים.
יחד עם זאת, היא התרשמה כי אין מקום להעניש את החברה, היות ופעולותיה היו טכניות בלבד והיא פעלה בתום לב וכן לאור נסיבות מקלות נוספות שהיו במקרה זה.

דגשים נוספים
- עפ"י החוק, היצואן אשר חתום על מסמכי השילוח ומבצע את היצוא בפועל, הוא זה שמחויב ברישיון היצוא הביטחוני, גם אם העסקה אינה שייכת לו.
- אם שתי חברות מעורבות בשיווק או ביצוא ביטחוני, על שתיהן להצטייד ברישיונות מתאימים (שיווק/יצוא ביטחוני) בהתאם לפעילותן.
- למען הבהירות וכדי למנוע אי הבנות ותקלות מהסוג הזה, מומלץ לקבוע במפורש בהסכם מול קבלני משנה ובהסכמים מול לקוחות סעיפים המבהירים את החובה להצטייד ברישיונות (שיווק/יצוא ביטחוני) ומגדירים את הגורם או הגורמים שבאחריותם לקבל את הרישיונות מאפ"י (זאת כאמור, מבלי לגרוע מחובת ההצטיידות הפרטנית ברישיונות כאלה על כל חברה העוסקת בשיווק/יצוא ביטחוני).
- מנהל המכס ואפ"י עובדים בשיתוף פעולה יומיומי.ניסיון יצוא כלי נשק לארה"ב
(מאי 2014)

תיאור המקרה
חברה הגיעה אל המכס במטרה לייצא כלי נשק שהגיעו ארצה מארה"ב על סמך מסמך קרנה (CARNET).
כלי הנשק יועדו להדגמה אצל גורם ישראלי, ומשם, היו אמורים לחזור לחברה היצרנית שבארה"ב.
במסמכי המכס החברה הצהירה כי מדובר בציוד אזרחי, שאינו מצריך רישיון יצוא ביטחוני.
המכס עיכב את המשלוח והעביר את הנושא לבדיקת אפ"י.

בירור ותוצאה אכיפתית
החברה זומנה לשימוע בועדת האכיפה באפ"י, בו היא טענה כי מאחר וכלי הנשק הגיעו ארצה על סמך קרנה, היא סברה שהם פטורים ממסמכים שונים בדרכם החוצה, ובכלל זה, גם מרישיון יצוא ביטחוני.
לחברה הובהר כי גם ציוד שנכנס ארצה על סמך קרנה וגם ציוד המוחזר ליצרן, מחייבים קבלת רישיון יצוא ביטחוני.
ועדת האכיפה קבעה כי החברה שהגיעה אל המכס ביצעה עבירה על חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני, בכך, שביצעה פעולות יצוא של ציוד מפוקח בהיעדר רישיון יצוא ביטחוני מתאים.
לאור נסיבות מקלות החברה לא נקנסה, אולם במקרי אכיפה עתידיים לא תוכל החברה לטעון להפחתת הקנס בגין הפרה ראשונה.

דגשים נוספים
- גם ציוד שנכנס ארצה על סמך מסמך קרנה מחויב ברישיון יצוא ביטחוני.

טבלה מרכזת של מקרי אכיפה נוספים

אירוע

רקע

פרטים נוספים

סיכום

1.ביצוע פעולות שיווק ללא רישיון שיווק

בסוף שנת 2012 הציגה החברה מצגת העוסקת בקונספט ראשוני של מערכת לגורמי צבא במדינה זרה. הקונספט לא סווג ע"י משהב"ט ולא התקבל רישיון שיווק עבורו.

1. לחברה נערך שימוע בוועדת האכיפה באפ"י, בסיומו הוחלט כי החברה ביצעה עבירה על חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני.

2. בהתאם לנסיבות, באוקטובר 2013 הוחלט להטיל על החברה קנס כספי בגובה 1,017,000 ₪, ולהשהות את הטיפול בבקשה לרישיונות שיווק בנושא למשך שנה.

2. ביצוע פעולות שיווק ללא רישיון שיווק

בחודש פברואר 2012 הציגה החברה מצגת לגורמי ממשל במדינה זרה, שכללה שקפים אודות מוצרים שעבורם לא היו ברשותה רישיונות שיווק מתאימים.
החברה דיווחה על כך לאפ"י מיוזמתה.

המצגת נכתבה ע"י איש שיווק מטעם החברה בעת ששהה במדינה הזרה, ומבלי שהעביר את השקפים לאישור הממונים עליו.

1. לחברה נערך שימוע בוועדת האכיפה באפ"י, בסיומו הוחלט כי החברה ביצעה עבירה על חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני.

2. בהתאם לנסיבות, באוקטובר 2013 הוטל על החברה קנס אזרחי בגובה 101,700 ₪.

3. ביצוע פעולות שיווק ללא רישיון שיווק

החל משנת 2011 החלה החברה במגעים מול חברה זרה לפיתוח מוצר מסוים. במסגרת המגעים, נחתם מסמך הבנות בין החברות (MOU) והוצגה מצגת לחברה הזרה אודות הקונספט המדובר. הקונספט עליו דובר לא סווג ע"י משהב"ט ולא התקבל רישיון שיווק עבורו

1. החברה טענה כי מאחר ומדובר במוצר שטרם קיים בפועל – הפעילות שביצעה איננה בבחינת שיווק.

2. לחברה הובהר כי כל פעולה לקידום עסקת יצוא ביטחוני היא בבחינת שיווק, וכי גם עבור קונספטים יש להצטייד ברישיון שיווק מתאים.

1. לחברה נערך שימוע בוועדת האכיפה באפ"י, בסיומו הוחלט כי החברה ביצעה עבירה על חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני.

2. בהתאם לנסיבות באוקטובר 2013, הוטל על החברה קנס אזרחי בגובה 1,017,000 ₪.

4. ביצוע פעולות שיווק ללא רישיון שיווק

בשנים 2011-2012 ביצעה החברה פעולות שיווק מבלי שהיה ברשותה רישיון שיווק ביטחוני כנדרש.

החברה טענה כי היה ברשותה רישיון שיווק למוצר דומה מאותה משפחה.

1. לחברה נערך שימוע בוועדת אכיפה באפ"י, בסיומו נקבע כי החברה ביצעה עבירה על חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני.

2. בהתאם לנסיבות בחודש אפריל 2013 הוחלט להטיל על החברה קנס אזרחי בגובה 1,017,000 ₪.

5. ביצוע פעולות שיווק ללא רישיון שיווק

במהלך שנת 2011 ביצעה החברה פעולות שיווק לרבות הכנת טיוטת חוזה בשיתוף עם חברה זרה, לצורך ביצוע תוכנית להסרת סיכונים לפיתוח של כלי טיס לרבות הוכחת היכולת, מבלי שהיה ברשותה רישיון שיווק.

החברה טענה כי סברה שהסרת הסיכונים הינה פעולה קדם-שיווקית, שהרי, אין וודאות שהיא תוביל לעסקת יצוא ביטחוני. בשל כך, לא הצטיידה מראש ברישיון שיווק.

1.לחברה נערך שימוע בועדת אכיפה באפ"י, בסיומו נקבע כי החברה ביצעה עבירה על חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני.

2.בהתאם לנסיבות, באפריל 2012, הוחלט להטיל על החברה קנס אזרחי בגובה 101,700 ₪.

6. ביצוע פעולות שיווק ללא רישיון שיווק

בחודש ספטמבר 2011 ביצעה החברה פעולות שיווק, לרבות חתימת חוזה, עם גורם ממשל של מדינה זרה, מבלי שהיה ברשותה רישיון שיווק.

1.החברה טענה כי קיבלה אישור בע"פ מגורם בכיר ומוסמך במשרד הביטחון, וסברה כי במקרה זה, ההצטיידות ברישיון שיווק היא עניין פורמלי בלבד.

2.למרות שהובהר לחברה שעליה להגיש בקשה לרישיון שיווק ולהחזיק בידה רישיון שיווק, היא לא הגישה בקשה לרישיון, וחתמה על חוזה מבלי שהיה בידה רישיון שיווק.

1.ועדת האכיפה באפ"י דנה באירוע וקבעה כי החברה ביצעה עבירה על חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני.

2.בהתאם לנסיבות, הוחלט בדצמבר 2011, להטיל על החברה קנס אזרחי בגובה 1,017,000 ₪.

7. ביצוע פעולות שיווק ללא רישיון שיווק

בתחילת שנת 2011 ביצעה החברה פעולות שיווק, לרבות הגשת הצעות מחיר להשבחת מטוס לגורם ממשל של מדינה זרה, מבלי שהיה ברשותה רישיון שיווק.

התקלה התגלתה ע"י החברה ובוצע על-ידה הליך של "גילוי נאות".

החברה טענה כי הגשת הצעת המחיר היתה עבור מספר סוגי מטוסים, שהחברה סברה שיש ברשותה רישיון שיווק עבור כולם.
בשל כשל בקרתי של אחד הגורמים בחברה, לא וידאה זאת.
משהגיעה ממונת פיקוח חדשה לחברה, נתגלתה התקלה, דווחה במכתב רשמי לאפ"י, וכל קשר עם הלקוח הופסק, עד לקבלת רישיון השיווק המתאים.

1.לחברה נערך שימוע בועדת אכיפה באפ"י, בסיומו הוחלט כי החברה ביצעה עבירה על חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני.

2.בהתאם לנסיבות, בנובמבר 2011, הוחלט להטיל על החברה קנס אזרחי בגובה 101,700 ₪.

8. הגשת הצעה למערכת נשק ללקוח זר ללא רישיון שיווק

בינואר 2011 ביצעה החברה פעולות שיווק מול חיל-אוויר של מדינה זרה בניסיון למכור מערכת שלא היה לה רישיון שיווק לגביה.
החברה דיווחה על האירוע לאפ"י.

הגורמים לעבירה

1. לחברה היה רישיון שיווק עבור המערכת, עם יכולות מופחתות באופן משמעותי.

2. לטענת החברה, העובדים מטעמה שהיו מעורבים באירוע לא סברו שפעולותיהם נכללות תחת הגדרת שיווק ביטחוני ושהיכולות שנוספו לא הופכות את המערכת למוצר חדש, שנדרש בגינו רישיון שיווק נוסף.

1. לחברה נערך שימוע בועדת האכיפה באפ"י, במסגרתו הוחלט כי מדובר היה במערכת שיש לראות בה מוצר חדש לכל דבר ועניין. בשל כך, נקבע כי היצואן ביצע עבירה על חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני.

2. בהתאם לנסיבות, נקנסה החברה באוגוסט 2011 בקנס אזרחי בסך 101,700 ₪.

9. ביצוע פעולות שיווק ויצוא ללא רישיונות

בשנת 2010 ביצעה החברה פעולות יצוא של מוצר אל תערוכה במדינה זרה, בעוד היא מסתמכת על רישיון יצוא שניתן לגרסה אחרת של אותו מוצר ובעוד היא חורגת גם מתנאיו של רישיון זה.

הנהלת החברה שהייתה אחראית לתקלה הוחלפה, ללא קשר לאירוע, וההנהלה החדשה לא ידעה להסביר את הסיבות והגורמים לתקלה.

1.לחברה נערך שימוע בועדת אכיפה באפ"י, בסיומו הוחלט כי החברה ביצעה עבירה על חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני.

2.בהתאם לנסיבות, באוגוסט 2011, הוחלט כי החברה תחויב בהכנת תוכנית ציות פנימית, וכי במקביל, יעבור הנושא לטיפול במסגרת הערוץ הפלילי.

10. ביצוע פעולות שיווק ללא רישיון שיווק

בחודש אוגוסט 2010 ביצעה החברה פעולות שיווק, לרבות חתימת חוזה, עם חברה פרטית ממדינה זרה, בנושא ציוד מיגון, בעוד שלא היה ברשותה רישיון שיווק.

1.החברה טענה כי החברה הפרטית הציגה את עצמה כגורם ממשל.

2.גם רישיון שיווק לפעילות באמצעות גורמי ממשל, לא היה ברשות החברה בנקודת הזמן הרלוונטית.

1.לחברה נערך שימוע בועדת אכיפה באפ"י, בסיומו הוחלט כי החברה ביצעה עבירה על חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני.

2.בהתאם לנסיבות, ביוני 2011, הוטל על החברה קנס אזרחי בגובה 101,700 ₪.

11. ניסיון יצוא של מטול רימוני עשן ללא רישיון יצוא

1. באוקטובר 2010 ביצעה החברה ניסיון לייצא משלוח הכולל מטול רימוני עשן, תוך שהיא מצהירה בפני רשויות המכס כי מדובר בציוד אזרחי.

2. המכס עיכב את המשלוח ודרש מן החברה הבהרות. בתגובה, הציגה החברה רישיון יצוא שאיננו רלוונטי למשלוח.
לדרישה נוספת של המכס להבהרות, הציגה החברה רישיון יצוא נוסף שגם הוא לא נגע למשלוח.

3. המכס העביר את פרטי האירוע לטיפול אפ"י.

במסגרת הבירור עלה כי לחברה לא היה כל רישיון יצוא לציוד האמור.

1. לחברה נערך שימוע בועדת האכיפה באפ"י, במסגרתו טענה כי האירוע נבע מטעות של עובד חדש, שחשב כי מדובר בציוד לא מפוקח ושלא עדכן את הממונים עליו בהתפתחויות.

2. ועדת האכיפה הגיעה למסקנה כי החברה ניסתה לבצע יצוא של ציוד ביטחוני מבלי שהיה בידה רישיון יצוא, וכי היא התרשלה במנגנוני הפיקוח הפנימיים שהיו נהוגים בתוכה, בכך שההתנהלות מול המכס בוצעה רק ע"י העובד שגרם לתקלה ובכך שבשום שלב לא הגיע הנושא לדרג גבוה יותר בחברה.

3. לאור הנ"ל, נקנסה החברה במרץ 2011 בקנס אזרחי של כ-355,950 ₪.

12. ביצוע פעולות שיווק לממיר טרמי

1. במהלך שנת 2010 ביצעה החברה פעולות שיווק, לרבות חתימה על חוזה הזמנה לאספקת ממיר טרמי לכוונת יום, מול לקוח זר, מבלי שהיה ברשותה רישיון שיווק.

1. לחברה נערך שימוע בועדת האכיפה באפ"י ובו נקבע כי הפרה את הוראות חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני.

2. בהתאם לנסיבות, בדצמבר 2010 הוחלט להטיל עליה קנס אזרחי בסך של 101,700 ₪.

13. חתימת חוזה לאספקת מערכת
"לוחמה אלקטרונית"

1. החברה חתמה בנובמבר 2008 על חוזה עם לקוח זר לאספקת חבילת ל"א במסגרת השבחת מטוסים.

2.לחברה לא היה רישיון לכלל מרכיבי המערכת.

3.התקלה אותרה ע"י החברה ובוצע מול אפ"י "גילוי נאות".

גורמי תקלה

1. ב-2003 החלה הפעילות השיווקית מול הלקוח עבור מערכת הל"א בתצורה שהייתה כלולה ברישיון החברה.

2. הפרויקט הוקפא ע"י הלקוח. כאשר התחדש, שונתה הדרישה למערכת ל"א שונה.

3. החברה לא הייתה ערה לכך שהרישיון שברשותה אינו כולל את המערכת החדשה.

לחברה נערך שימוע בועדת אכיפה באפ"י ובהתאם לנסיבות הוחלט להטיל עליה בינואר 2010, קנס אזרחי בגובה של 545,400 ₪.

14. ביצוע פעולות שיווק ללא רישיון שיווק

בתחילת שנת 2009, ביצעה החברה פעולות שיווק, לרבות חתימת חוזה עם גורם ממשל ממדינה זרה, בנושא הקמת יחידה לאבטחת אישים, מבלי שהיה ברשותה רישיון שיווק מתאים.

1.לחברה נערך שימוע בועדת אכיפה באפ"י, בסיומו הוחלט כי החברה ביצעה עבירה על חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני.

2.בהתאם לנסיבות, בספטמבר 2009, הוטל על החברה ביצוע תוכנית בקרה עצמית, בהשקעה כספית של 90,000 ₪.

15. מערכת אימון למטוסי חיל אוויר זר

1. במהלך שנת 2008 ביצעה החברה פעולות שיווק של מערכת אימון למטוסים של חיל אוויר זר, לרבות, הגשת הצעת מחיר וחתימת חוזה.
העסקה כללה Data-Linkמתוצרת יצרן ישראלי אחר.

2. לחברה היה רישיון שיווק למערכת אך ללא ה- Data Link.

3.התקלה אותרה ע"י החברה ובוצע "גילוי נאות".

1. החברה הפרה את הוראות חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני בכך שביצעה פעולות שיווק ללא רישיון מתאים.

2. לחברה נערך שימוע בועדת אכיפה באפ"י ובהתאם לנסיבות, בפברואר 2009 נקנסה החברה בקנס אזרחי בגובה של כ- 90,900 ₪.

16. הצעה של מערכת רגישה לספינות שטח

1. במחצית השניה של שנת 2007 הגישה החברה מענה ל-RFP שפרסם לקוח זר עבור מערכת לספינות שטח, מבלי שהיה ברשותה רישיון שיווק מתאים.

2. התקלה התגלתה ע"י החברה ובוצע מול אפ"י הליך של "גילוי נאות".

הגורמים לעבירה:

1. המכרז היה דומה למכרז קודם למערכת לצוללות שלגביו היה לחברה רישיון שיווק.

2. לא בוצעה בדיקה יסודית לגבי דרישות הלקוח.

3. המענה שהועבר ללקוח עבור היכולת הרגישה אופיין ונוסח ע"י עובד החברה בעת ששהה בחו"ל, ללא התייעצות עם גורמים בארץ וללא בדיקת קיום רישיונות.

1. לחברה נערך שימוע בועדת האכיפה באפ"י, במסגרתו נקבע כי החברה הפרה את הוראות חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, בכך שביצעה פעולות שיווק ללא רישיון מתאים.

2. החברה ביצעה "גילוי נאות" באיחור למועד חשיפת התקלה. לפיכך, לא זכתה החברה להפחתה של הקנס בגין הדיווח העצמי שביצעה.

3. לחברה נערך שימוע בועדת אכיפה באפ"י ובהתאם לנסיבות, במאי 2009 נקנסה החברה בקנס אזרחי בגובה של 772,650₪.

17. משלוח תיק ייצור לחו"ל

1. בשנת 2009 שלחה החברה תיק ייצור וכן אמצעי ייצור של מוצר מתוצרתה, לחברת הבת שלה בחו"ל, מבלי שהיו ברשותה רישיונות מתאימים.

2. החברה טענה בשימוע שהיא סברה שאין חובת רישוי לציוד הנשלח לחו"ל לחברת בת.

3.עפ"י הנחיות אפ"י, תיקי הייצור ואמצעי הייצור הוחזרו לארץ מיידית.

1. לחברה נערך שימוע בועדת האכיפה באפ"י, במסגרתו הוסבר לחברה, כי כל משלוח של ציוד מחוץ לגבולות המדינה, גם כאשר מדובר על משלוח לחברת בת בחו"ל, משמעותו יצוא. במקרה האמור, מדובר ביצוא ביטחוני שנדרשים בגינו רישיונות מתאימים (רישיון שיווק + רישיון יצוא).

2. החברה עברה עבירה על חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני ובינואר 2009 הוחלט לחייבה בהפעלת "תוכנית ציות" פנימית בהשקעה של 90,000 ₪ .

18. יצוא ללא רישיונות ע"י שתי חברות

1. חברה א' מייצרת ומייצאת ספקי כוח לשימושים ביטחוניים ללקוחות שונים בחו"ל.

2. הייצוא מתבצע בחלקו גם ע"י חברה ב'.

3. ספקי הכוח נכללים ברשימת הפיקוח והנהלת חברה א' הייתה ערה לעובדה שהמוצר מיועד לשימושים ביטחוניים.

4. במסגרת בדיקה שנעשתה בחברה א', התגלה שחלק מפעילות החברה בין השנים 2006 -2008 התבצע ללא רישיונות.

5. ברשומון היצוא הוצהר על יצוא של ציוד אזרחי.

6. שתי החברות ביצעו מול אפ"י "גילוי נאות".

הגורמים לעבירה:

1. בעקבות שינויים בהנהלת חברה א', מונה מנכ"ל חדש שלא עבר הכשרה ושלא הכיר את הוראות החוק.

2. נושא הרישוי בוצע בחברה ע"י עובד שלא עבר הכשרה מתאימה.

3. לא היה תיאום בין החברה לבין עמילי המכס.

1. שתי החברות הפרו את הוראות חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני בכך שביצעו פעולות שיווק ויצוא ללא רישיונות מתאימים.

2. לחברות נערך שימוע בועדת אכיפה באפ"י ובהתאם לנסיבות, בדצמבר 2008 נקנסה כל אחת מהחברות בקנס אזרחי בגובה של - 90,900 ₪.

 
 
 
www.ExportCtrl.mod.gov.il  
  כל הזכויות שמורות למדינת ישראל, משרד הביטחון   תנאי שימוש   צור קשר